Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα και Ασφάλεια

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σας ενημερώνουμε για το ποιες πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς, για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν, με ποιους θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες καθώς και ποιες διαδικασίες ασφάλειας έχουμε εφαρμόσει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ΑΦΜ, ο μόνο όταν απαιτείται. Οι πληροφορίες που συλλέγονται, ελέγχονται και διατηρούνται από την εταιρεία μας Αφοί Κ. Καραγεωργίου Α.Ε.Β.Ε, με έδρα στην Αθήνα, Ελλάδα οδός Πάροδος Ορφέως αρ. 143, Τ.Κ. 11855.

A. Σκοποί επεξεργασίας και αποδέκτες των δεδομένων

1. Τα προσωπικά δεδομένα που δίνετε χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με εσάς με σκοπό την επίλυση τυχόν προβλημάτων σας και την απάντηση των ερωτήσεων και αιτημάτων σας. Επιπλέον ως πλήρως ανωνυμοποιημένα στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιούνται απλώς για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώριση ατόμων. Αποδέκτης είναι μόνο η εταιρεία μας στην περίπτωση αυτή.

2. Με δική σας πρωτοβουλία μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας με την υποβολή μηνύματος μέσω της ιστοσελίδας μας με τη χρήση του ονοματεπώνυμου σας και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Αποδέκτης είναι μόνο η εταιρεία στην περίπτωση αυτή.

3. Με ρητή συγκατάθεσή σας επίσης μπορεί να σας αποστέλλεται στο e-mail σας διαφημιστικό υλικό από την Αφοί Κ. Καραγεωργίου Α.Ε.Β.Ε, καθώς και ενημερωτικά γράμματα (Newsletter). Αποδέκτης είναι μόνο η εταιρεία στην περίπτωση αυτή.

4. Αποδέκτες μπορεί να είναι επίσης άλλοι τρίτοι φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο και (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων και ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης των Δικτυακών Τόπων και των πολιτικών μας.

B. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και πώς τα συλλέγουμε

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Όταν επικοινωνείτε απλώς με την εταιρεία μας μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή με το προσωπικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας: Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας του site θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε ελάχιστα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, επώνυμο, και διεύθυνση email.

• Με τη χρήση μέσων συλλογής δεδομένων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, όπως τα cookies. Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ιστοσελίδα παραπομπής σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας για αγορές, τα προϊόντα που έχετε δει/αναζητήσει και τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν είστε χρήστης ασύρματου δικτύου και έχετε πρόσβαση στο Internet μέσω του κινητού σας τηλεφώνου ή άλλων συσκευών, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας, για να μάθετε αν συλλέγουν εκείνοι προσωπικές σας πληροφορίες.

Γ. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων – Χρόνος Τήρησης των Δεδομένων

1.Ο κάθε Πελάτης δύναται να ασκήσει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία μας (η οποία όπως προελέχθη λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στη μεταξύ μας συμβατική σχέση) τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

2.Ο κάθε Πελάτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων που τον αφορούν (άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας που πραγματοποιείται από την Εταιρεία μας στα πλαίσια της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, μπορείτε να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσής σας προς την Εταιρεία μας (άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.)

3. Ο κάθε Πελάτης μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.
4. Ο κάθε Πελάτης μπορεί να ζητήσει περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων του για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων του ως προς την επεξεργασία.

5. Για τυχόν παράπονά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον εκπρόσωπο της εταιρείας μας για το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας (DPO), εφόσον αυτός οριστεί στο μέλλον από την εταιρεία μας.

Δ. Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/136/ΣΕ της ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των “cookies”, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε το πώς οι χρήστες έχουν φτάσει στον ιστοχώρο μας και να εντοπίσουμε επαναλαμβανόμενα πρότυπα γενικής χρήσης, αφότου ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα μας. Τα cookies είναι μηνύματα τα οποία ο διακομιστής (web server) μεταβιβάζει στον περιηγητή σας (web browser) όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες. Ο περιηγητής σας αποθηκεύει κάθε μήνυμα σε ένα μικρό αρχείο, το οποίο θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται στο σύνολό τους, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, αλλά μπορείτε πάντα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, να επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα cookie, αλλά κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων στην ιστοσελίδα.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

α) Analytics cookies – Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιστοποιούμε την ιστοσελίδα μας μέσω της απλοποίησης της διαδικασίας αναζήτησης και κράτησης εισιτηρίων. Η πιο χρήσιμη και πολύτιμη πληροφορία που λαμβάνουμε για αυτό το λόγο, προέρχεται από τα Analytics Cookies τα οποία μας επιτρέπουν να δούμε με ποιο τρόπο κινούνται οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας ανώνυμα και να καταγράψουμε το περιεχόμενο το οποίο βλέπουν και τι τους ενδιαφέρει. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την online εμπειρία που σας προσφέρουμε και να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες μας βρίσκουν τις πληροφορίες που αναζητούν.

β) Cookies κοινωνικής δικτύωσης – Μέσω αυτών των Cookies μας παρέχεται η δυνατότητα να ενσωματώσουμε περιεχόμενο από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραζόμαστε widgets κοινωνικής δικτύωσης ή να προσαρμόζουμε την εμπειρία σας βάσει των πληροφοριών που σας αφορούν και έχετε μοιραστεί προηγουμένως μέσω των κοινωνικών σας λογαριασμών.

γ) Διαφημιστικά cookies – Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε με τις προσφορές που πραγματικά σας ενδιαφέρουν! Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας στην ιστοσελίδα μας έτσι ώστε να σας εμφανίζονται εξατομικευμένες διαφημιστικές πληροφορίες ανάλογα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πραγματικά σας ενδιαφέρουν.

δ) Τεχνικά cookies – Αφορούν αυστηρά στη χρήση της ιστοσελίδας. Είναι απαραίτητα για να σας προσφερθούν σωστά και με ακρίβεια οι υπηρεσίες που αναζητάτε.

ε) Λειτουργικά cookies – Είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται από τους χρήστες σε αυτόν τον ιστοχώρο. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από το site μας.

στ) New Relic – Χρησιμοποιούμε New Relic analytics για να παρακολουθούμε την απόδοση της ιστοσελίδας μας, τα μη εμφανή υποκρυπτόμενα συστήματα λειτουργίας της και την αρχιτεκτονική της. Με αυτές τις πληροφορίες προβαίνουμε σε αλλαγές που βελτιώνουν την απόδοση της ιστοσελίδας.

Ε. Για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ισχύουν τα ακόλουθα και μπορείτε να απευθύνεστε στα κάτωθι πρόσωπα :

Yπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: Αφοί Κ. Καραγεωργίου Α.Ε.Β.Ε, Πάροδος Ορφέως αρ. 143, Αθήνα T.K. 14855 (εκπρόσωπος: ……………………………., e-mail: …..………………….., τηλ: ……………….). Mπορείτε να απευθύνεστε για ζητήματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα και την χρήση τους.