Στην 3αλφα πιστεύουμε ότι το επιτυχημένο αποτέλεσμα προκύπτει από τη στελέχωση  μιας ισχυρής ομάδας. Γι’ αυτό το λόγο, επενδύουμε στο Ανθρώπινο Δυναμικό μέσω της συνεχούς κατάρτισης και την παροχή ευκαιριών ανάπτυξης και προσωπικής εξέλιξης.

Σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε ομάδες υψηλής απόδοσης και να χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με τους Ανθρώπους μας.

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της Ομάδας μας, μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό μας στην παρακάτω διεύθυνση:

career@3alfa.gr

 

Πολιτική επεξεργασίας βιογραφικών:

Η εταιρία δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ. μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού Βιογραφικού Σημειώματος, μέσω τρίτων συνεργαζόμενων εταιριών εύρεσης προσωπικού κ.λπ.], σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων.

Η εταιρία διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και, για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους.

Σκοπός χρήσης προσωπικών δεδομένων:

Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της υποβολής βιογραφικού για ανεύρεση θέσης εργασίας στην εταιρία λαμβάνει χώρα αυτονοήτως οικειοθελώς καθώς άλλως δεν θα ήταν δυνατή η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψης σας.

Η εταιρία, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισής σας. Η εταιρία δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί της.

Χρονικό διάστημα διατήρησης και χρήσης προσωπικών δεδομένων:

Η εταιρία δεσμεύεται να διατηρήσει το βιογραφικό σας σημείωμα σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση έως 12 μήνες μετά την υποβολή του. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, την οποία και θα εφαρμόσει η εταιρία.

Γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων:

Η εταιρία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε συγκεκριμένα πρόσωπα της εταιρίας, απαραίτητα για τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων εργαζομένων, π.χ. Διοίκηση.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο προστασίας.

Ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων:

Η εταιρία εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθεί να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.