Όλοι εμείς στη 3αλφα αντιλαμβανόμαστε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αδιάρρηκτο κομμάτι των δραστηριοτήτων μας, της αποστολής και της εταιρικής μας κουλτούρας. Για πάνω από μισό αιώνα στόχος μας είναι το κτίσιμο εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο προϊόντων υψηλής ποιότητας με ό,τι καλύτερο προσφέρει η μητέρα Γη.

Οι 5 θεμελιώδεις άξονες της Εταιρικής μας Κοινωνικής Ευθύνης:

✓ Η στήριξη της Ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής 

Η 3αλφα στηρίζει την Ελληνική Γεωργία διακινώντας κάθε χρόνο πάνω από 2.500 τόνους σε ελληνικά όσπρια, ρύζια και σιτάρι. Μέσω του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης η 3αλφα έχει δημιουργήσει σε όλη την Ελλάδα ομάδες Ελλήνων παραγωγών οι οποίοι εφαρμόζουν Ορθές Γεωργικές Πρακτικές με στόχο την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων και την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής. Σήμερα, μετά από δέκα και πλέον χρόνια εμπειρίας στην εφαρμογή προτύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης και της συνεργασίας με περισσότερους από 300 παραγωγούς, η 3 αλφα σχεδίασε και προχώρησε στην εφαρμογή Ιδιωτικού Πρωτοκόλλου για την Ομάδα των Ελλήνων Παραγωγών στοχεύοντας στην:

• Προστασία περιβάλλοντος και Αειφόρο παραγωγή.

• Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γεωργικών δραστηριοτήτων μέσω της Ορθής χρήσης πόρων.

• Η παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

• Οικονομική στήριξη παραγωγών και η προστασία των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

✓ Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας

Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη αξία, που περιλαμβάνει την υγεία και ευημερία των καταναλωτών, τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας και της παραγωγής τους. Προσφέρουμε ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες πρώτες ύλες, και εφαρμόζοντας αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής μας διαδικασίας.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της και κατ΄ επέκταση την ασφάλεια και ικανοποίηση των πελατών της, η Διοίκηση της 3αλφα δεσμεύεται να επενδύει συνεχώς στη διασφάλιση παραγωγής προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και να παρέχει στους καταναλωτές ασφαλή προϊόντα με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μέσω του Συστήματος μας, διασφαλίζουμε την ακριβή πληροφόρηση των καταναλωτών μέσω σαφούς και ξεκάθαρης επισήμανσης και συστημάτων πλήρης ιχνηλασιμότητας.

Σήμερα, η 3αλφα εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων τόσο για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων που παράγει, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 όσο, και για τη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000 και BRC.

✓ Η προστασία του περιβάλλοντος

Η 3αλφα δεσμεύεται για την βελτιστοποίηση όλων των απαιτούμενων παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας με τρόπο που να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ως εταιρεία εφαρμόζουμε βιώσιμες παραγωγικές μεθόδους με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα κυρίως λόγω απουσίας χρήσης νερού κατά την παραγωγή και παραγωγή μηδενικών βιολογικών λυμάτων. Έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε Περιβαλλοντική Πολιτική, βάσει της οποίας τηρούμε στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας αυστηρούς κανόνες και προδιαγραφές με στόχο τη διατήρηση του χαμηλού περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Μέσω της πολιτικής για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, η 3αλφα δεσμεύεται:
➢ Να εξετάζει όλα τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την παραγωγή και όσον αφορά τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,

➢ Να προωθήσει την φιλοπεριβαλλοντική πολιτική και συνείδηση σε όλους τους εργαζομένους, καθώς και να τους ενθαρρύνει να υιοθετήσουν σχετικές πρακτικές,
➢ Να εκπαιδεύσει και να παράσχει επαρκή ενημέρωση στο προσωπικό αναφορικά με περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν την εργασία τους,
➢ Να μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων και αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας, μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών,
➢ Να προωθήσει την αποδοτική χρήση των υλικών και των διαθέσιμων πόρων σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου του νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, πρώτων και βοηθητικών υλών, ειδικά των μη-ανανεώσιμων πόρων,
➢ Να αναπτύξει και να διατηρεί κατάλληλα επίπεδα ελέγχου και σχέδια δράσης, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή όπου εντοπίζονται κίνδυνοι σχετικοί με την υγεία, ασφάλεια και το περιβάλλον,
➢ Να κοινοποιεί τις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενθαρρύνοντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προς την στήριξη τους ,
➢ Να επιδιώκει την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης

✓ Η κοινωνία

Υλοποιούμε πλήθος δράσεων στήριξης της τοπικής κοινωνίας στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Για εμάς, ευθύνη σημαίνει θετική συνεισφορά στην κοινωνία παρέχοντας πόρους και διευκολύνσεις πέρα από τις βασικές επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Αυτό επιτυγχάνεται με την στήριξη σε ευαίσθητες κοινωνικές και ευπαθείς ομάδες, καθώς και υποστηρίζοντας οργανισμούς και ιδρύματα.

✓ Οι άνθρωποί μας

Οι εργαζόμενοι μας είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε μας δραστηριότητα. Αυτοί είναι που συμβάλλουν καθοριστικά στην καθημερινή εύρυθμη λειτουργία, ευημερία και εξέλιξη της 3αλφα. Στόχος μας είναι η παροχή ενός ελκυστικού, αποτελεσματικού, ασφαλούς και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, εστιάζοντας στη διατήρηση μακροχρόνιων εργασιακών σχέσεων. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι κάθε υπάλληλος έχει την ευκαιρία για ατομική προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης – ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας και ιδεολογίας, ηλικίας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Τηρούμε στο ακέραιο όλες τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας αναφορικά με θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία, αλλά και θέματα εργατικής νομοθεσίας και εργασιακού περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας πιστά όλες τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ/ILO) και των βασικών συμβάσεων (ILΑ International Labor Agreements), όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο (ΔΣΕ).