Πολιτική ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Βασική φιλοσοφία της 3αλφα είναι να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και διαφοροποίησης, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες εγχώριες πρώτες ύλες, με στόχο να προάγει τα Ελληνικά προϊόντα και την ανάδειξη τους μέσα από την εφαρμογή επιπρόσθετων δράσεων και μεθόδων παραγωγής.

Επιπλέον, η 3αλφα με υψηλό αίσθημα ευθύνης συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και εφαρμόζει πιστά τα σχετικά πρωτόκολλα και σχήματα πιστοποίησης που αφορούν 2 κύριους άξονες όπως

 • Προβολή και υποστήριξη των Ελληνικών προϊόντων
 • Εφαρμογή βασικών αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Μέσω της παρούσας Πολιτικής, η Διοίκηση της 3αλφα δεσμεύεται ότι:

 • Εφαρμόζει πιστά τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου αξιολόγησης ETHOS των ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ως προς την ορθή εφαρμογή Αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο απαιτεί την πλήρη συμμόρφωση με τους παρακάτω βασικούς πυλώνες
 • Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Δικαιώματα εργαζομένων
 • Υγεία & Ασφάλεια και συνθήκες εργασίας
 • Ποιότητα εξυπηρέτησης πελάτη
 • Περιβάλλον
 • Καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδοκίας
 • Τοπική κοινωνία
 • Εφαρμόζει πιστά τις γενικές αρχές της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, οι οποίες αφορούν την συμμόρφωση με γενικά κριτήρια όπως
 • την τήρηση κατά πλειοψηφία Ελληνικής ιδιοκτησίας της εταιρείας
 • την εφαρμογή, με απόλυτη αυστηρότητα, της εργατικής νομοθεσίας,
 • την συνεργασία με Ελληνικές επιχειρήσεις για τις ανάγκες προμηθειών και λήψης υπηρεσιών,
 • την νομιμότητα στην άδεια λειτουργίας της εταιρείας,
 • την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της εταιρείας απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο.

Άλλα και ποιοτικά κριτήρια, όπως:

 • η συμμετοχή μας σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις,
 • η μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων,
 • η μέριμνα για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία των καταναλωτών.

 

 Η Διοίκηση της 3αλφα δεσμεύεται να παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση της Πολιτικής ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αλλά και να εφαρμόζει πιστά τα σχετικά πρωτόκολλα και σχήματα πιστοποίησης.