ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από την ίδρυσή της, δηλαδή περισσότερο από 50 έτη, η 3αλφα παράγει επώνυμα τρόφιμα υψηλών προδιαγραφών, προσφέροντας λύσεις για ισορροπημένη διατροφή στους καταναλωτές.

Η διαφάνεια, η καινοτομία, η κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία και υπευθυνότητα, με  εξωστρέφεια, οργάνωση και πνεύμα συνεργασίας, είναι αξίες που ταυτίζονται με την 3αλφα. Η ταύτιση αυτή αποτελεί προϊόν συλλογικής και επίπονης εργασίας, επί μισό αιώνα και πλέον,  της οικογένειας 3αλφα, από τους ιδρυτές της, την διοίκησή της, τα στελέχη της, τους εργαζομένους της και φυσικά τους συνεργάτες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για να οριστούν και να αναδειχτούν οι αρχές και οι αξίες της 3αλφα.

Αντίθετα, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αντιδεοντολογική συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε «πιθανές ευκαιριακές» συμπεριφορές, που υπαγορεύονται από την εσφαλμένη πεποίθηση ότι κάποιος ενεργεί υπέρ της εταιρείας.

Ως εκ τούτου, ο ύψιστος σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας είναι να διασφαλίσει ότι όποιος ενεργεί προς όφελος της 3αλφα δεν επιδεικνύει, ποτέ και με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριφορές που έρχονται σε ρήξη με αυτές τις κοινά αποδεκτές αρχές.

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας δεν προορίζεται να ενισχύσει την συμμόρφωση της εταιρείας με την νομοθεσία ή την φήμη της, εξαιτίας του γεγονότος ότι η νομική ευθύνη, ο πλήρης σεβασμός της νομοθεσίας και η δικαιοσύνη – όπως επίσης και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων – είναι ήδη βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη, αλλά και αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής φιλοσοφίας, της 3αλφα και ως εκ τούτου, οι έννοιες αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως στόχοι του Κώδικα Δεοντολογίας.

Συνεπώς, ο πρώτος και κύριος στόχος του Κώδικα αυτού είναι να γνωστοποιήσει και να μοιραστεί τις αξίες και τις αρχές που η 3αλφα αναγνωρίζει και αποδέχεται, σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου αυτές να διέπουν τις συμπεριφορές, ενέργειες και αποφάσεις όλων των εργαζομένων της αλλά και των συνεργατών της.

Οι δραστηριότητες της εταιρίας διεξάγονται με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια, σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργαζομένων της. Το προσωπικό και η εταιρία συμμορφώνονται με την κείμενη κοινοτική και ελληνική νομοθεσία. Η εταιρία δείχνει τον ίδιο σεβασμό στα νόμιμα δικαιώματα με όσους έχει επαγγελματική σχέση.

Τα προϊόντα που προσφέρονται στους καταναλωτές είναι ασφαλή και προσφέρουν αξία σε όρους τιμής και ποιότητας. Η επισήμανση, η διαφήμιση και η προώθηση των προϊόντων έχει σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών χωρίς να τους παραπλανεί ή να αποκρύπτει πληροφορίες. Η εταιρία υιοθετεί όλους τους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες ορθής εταιρικής πρακτικής. Η σχέση της με τους προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες της είναι αμοιβαία επωφελής και κατά τις συναλλαγές τηρούνται οι εταιρικές αρχές.

Αξίες της 3αλφα

Οι επιχειρηματικές πρακτικές μπορεί να αλλάζουν σε βάθος χρόνου αλλά η συνέπεια ως προς σταθερές αξίες και αρχές ήταν πάντα πρωταρχικής σημασίας για την 3αλφα, η οποία στηρίζει σε αυτές την προσωπική και επαγγελματική αμοιβαία ανάπτυξη των υπαλλήλων της.

Δεδομένου αυτού, η 3αλφα βεβαιώνει την δέσμευσή της να λειτουργεί στα πλαίσια της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, των Θεμελιωδών Συμβάσεων και Συστάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, του Καταστατικού Χάρτη της Γης που δημοσιεύτηκε από το Συμβούλιο της Γης και το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών.

Ήθος

Πράττουμε με ειλικρίνεια και σεβασμό, με γνώμονα την ασφάλεια των καταναλωτών μας.

Μεράκι

Βάζουμε κάθε στιγμή τον εαυτό μας σε αυτό που κάνουμε

Συνέπεια

Δημιουργούμε κορυφαία προϊόντα χωρίς παραχωρήσεις στην ποιότητα

Στοργή

Αγκαλιάζουμε τους συνοδοιπόρους μας και τους στηρίζουμε με ένα κοινό όραμα

Ενθουσιασμός

Χαιρόμαστε με τις επιτυχίες μας και διδασκόμαστε από τις αποτυχίες μας

Σεβασμός

Η φύση μας γέννησε και μας θρέφει, γι’ ‘αυτό τη σεβόμαστε σαν μητέρα

Αρχές της 3αλφα

Ειλικρίνεια & Διαφάνεια

Η ειλικρίνεια αποτελεί τη βασική αρχή στην εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων και υποθέσεων της 3αλφα, των διάφορων πρωτοβουλιών της, των προϊόντων της, των ενημερωτικών και επικοινωνιακών στρατηγικών της, ενώ παράλληλα αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτικής διοίκησης της Εταιρείας.

Απαγόρευση διακρίσεων

Η 3αλφα διαθέτει διαχρονικά τεκμηριωμένη πολιτική κατά των διακρίσεων και συγκεκριμένα δεν ανέχεται καμία μορφή διάκρισης ή αποκλεισμού σε σχέση με, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, την ηλικία, την κουλτούρα, την εθνικότητα, την ιθαγένεια, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τα φυλετικά χαρακτηριστικά, τις πολιτικές απόψεις, την οικογενειακή κατάσταση, την εγκυμοσύνη, την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις γενετικές πληροφορίες, την κατάσταση υγείας ή αναπηρίας.

Η 3αλφα αποκηρύσσει απερίφραστα κάθε μορφή διάκρισης, εφαρμόζοντας πολιτική ισότιμης μεταχείρισης και πολιτική μη διακρίσεων, τόσο κατά την πρόσληψη όσο και κατά την εργασία και γενικά στο σύνολο της λειτουργίας του τομέα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Δικαιώματα Εργαζομένων

Η 3αλφα εγγυάται το δικαίωμα των εργαζομένων της στο «συνεταιρίζεσθαι» ( άρθρο 12 του Συντάγματος).

Η εταιρεία δεσμεύεται:

α) Να μην επωφεληθεί, έστω και εμμέσως, από οποιασδήποτε μορφής καταναγκαστική και υποχρεωτική εργασία, ή παιδική εργασία

β) με αποφασιστικότητα να αποτρέψει κάθε μορφής, άμεση ή έμμεση, παρενόχληση και εκμετάλλευση στο εργασιακό περιβάλλον.

γ) να υιοθετεί σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν την επαγγελματική σταδιοδρομία των υπαλλήλων της, αξιοκρατικά και ποιοτικά κριτήρια, ως προς την απόδοση τους και τον επαγγελματισμό τους.

Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία, Κώδικες και Κανονισμούς

Η 3αλφα θεωρεί την συμμόρφωση με την εθνική και διεθνή νομοθεσία ουσιώδους σημασίας κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της. Ως εκ τούτου, η 3αλφα δεσμεύεται να προσαρμόζει την λειτουργία της ώστε να προλαμβάνει αδικήματα και εγκληματικές ενέργειες και να συντάσσεται με τις αρχές της γενικής πρακτικής.

Κανόνες και Κώδικας Συμπεριφοράς

Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής

Η Εταιρία δεσμεύεται να λειτουργεί με ακεραιότητα. Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και διεξάγουμε τις δραστηριότητες μας με διαφάνεια και αξιοπιστία. Πιστεύουμε πως η ανάπτυξη και η επιτυχία της Εταιρίας πρέπει να βασίζεται στην υπεροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Η δωροδοκία ή κάθε άλλη πρακτική διαφθοράς απαγορεύονται ρητά στην εταιρία μας. Δεν ανεχόμαστε τη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος, τη δωροδοκία ή άλλη ανήθικη ή παράνομη δραστηριότητα. Οι επιδόσεις μας και η ανταγωνιστικότητά μας αναπτύσσονται αποκλειστικά και μόνο μέσω νομίμων πρακτικών.

Δώρα, Προσφορές και άλλες Δωρεές

Σχετικά με τυχόν δώρα, δωρεές, φιλοδωρήματα ή προσφορές με τη μορφή δώρων εξασφαλίζουμε αυστηρά και μέσω διαδικασιών, ότι δεν προκύπτει καμία περίπτωση κακοήθειας ή ανάρμοστης συμπεριφοράς. Απαγορεύεται αυστηρά η αποδοχή δώρων, δωρεών που μπορούν να αμφισβητήσουν την ακεραιότητά μας ή φαίνεται ότι επηρεάζουν τις επαγγελματικές μας αποφάσεις.

Χορηγίες και Δωρεές

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πραγματοποιούμε χορηγίες για κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς λόγους ή προκειμένου να υποστηρίξουμε κοινωνικές δράσεις που προάγουν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ισότητα και την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά.

Πρόληψη Διαφθοράς

Η διαφθορά απαγορεύεται από τις διεθνείς συνθήκες, την εθνική νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό μας. Σε συμμόρφωση με τους νόμους κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας, δεν επιτρέπουμε καμία μορφή δωροδοκίας ανάμεσα στους εργαζόμενους, επαγγελματικούς εταίρους ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική πρακτική, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ανάρμοστης επιρροής.

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα

Δεν ανεχόμαστε κανενός είδους δραστηριότητα που μπορεί να σχετίζεται με παράνομη χρηματοδότηση ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, στις χώρες τις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Συμμετέχουμε στη διεθνή μάχη ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ώστε να συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις σχετικές διατάξεις.

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εργασιακές Πρακτικές

Η 3αλφα, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις, αλλά και θέλοντας να εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό επίπεδο εργασιακού περιβάλλοντος για το προσωπικό της επιχείρησης, εφαρμόζει πιστά όλες τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ / ILO) και των βασικών συμβάσεων (ILΑ International Labor Agreements), π.χ. ΔΟΕ 111 (διακρίσεις), ΔΟΕ 138 & 182 (ελάχιστη ηλικία και παιδική εργασία), ΔΟΕ 29 & 105 (καταναγκαστική εργασία), ΔΟΕ 87 (ελευθερία συνεργασίας), ΔΟΕ 98 (δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης), ΔΟΕ 99 & 100 (κατώτατος μισθός & ίση αμοιβή), όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο (ΔΣΕ) εξασφαλίζοντας κατ’ ελάχιστο τα εξής:

Η σχέση μεταξύ επιχείρησης και εργαζομένων καλύπτεται από τα παρακάτω πεδία:

 1. Ελεύθερη εργασία

Το δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από ανθρώπους που εργάζονται με τη θέληση τους και διαθέτουν διπλότυπες συμβάσεις υπογεγραμμένες και από τα δύο μέρη (εργαζόμενοι, γενικό διευθυντή). Τα πρωτότυπα των διαβατηρίων, ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων είναι στην κατοχή των εργαζομένων, με την επιχείρηση να διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αντίγραφα αυτών για 5 έτη. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να διακόψουν την εργασία όποτε επιθυμούν μετά από έγκυρη προειδοποίηση. Ακόμα μπορούν να αποχωρήσουν από την εγκατάσταση όταν βρίσκονται εκτός ωραρίου εργασίας.

 1. Νομιμότητα εργασίας

Η επιχείρηση απασχολεί νόμιμους εργαζόμενους (έχουν το νόμιμο δικαίωμα εργασίας στη χώρα) τηρώντας την υποχρέωση να διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν κοινωνική και υγειονομική ασφάλιση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Διατηρείται ανανεωμένος κατάλογος όλων των εργαζομένων (μόνιμων και εποχιακών) που απασχολεί η επιχείρηση.

 1. Μισθοδοσία και άδειες

Οι μισθοί των εργαζομένων καθορίζονται από τη Διεύθυνση όπως απαιτεί η Ελληνική νομοθεσία. Δεν υπάρχουν μισθολογικές διακρίσεις ανάμεσα στους εργαζομένους. Κατά την υπερωριακή εργασία οι εργαζόμενοι λαμβάνουν αυξημένες αποδοχές όπως ορίζει η Ελληνική νομοθεσία. Κάθε εργαζόμενος λαμβάνει αποδεικτικά με τις απολαβές του και τις όποιες κρατήσεις του γίνονται. Τέλος υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη που εξασφαλίζει τους εργαζομένους από ατυχήματα και τραυματισμούς στην εργασία.

 1. Ωράριο και υπερωρίες

Το ωράριο και η υπερωριακή εργασία καθορίζονται και συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε σύστημα πενθήμερης ή εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στις ώρες που προβλέπονται από τη νομοθεσία και οι ώρες εργασίας τους καταγράφονται. Η υπερωριακή εργασία δεν είναι υποχρεωτική. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται τουλάχιστον μίας ημέρας ανάπαυσης εβδομαδιαίως. Τα διαλλείματα είναι τουλάχιστον 15 λεπτών της ώρας για κάθε 8 ώρες εργασίας (χωρίς να προσμετρείται στο χρόνο εργασίας).

 1. Απαγόρευση παιδικής εργασίας

Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τις επιταγές της Ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, δηλώνοντας ρητά ότι είναι κατά της οποιασδήποτε μορφής παιδικής εργασίας. Τηρούνται αποδεικτικά αρχεία των ηλικιών κάθε εργαζόμενου.

 1. Πολιτική κατά των διακρίσεων

Η πρόσληψη, οι αποδοχές και οι προαγωγές των εργαζομένων βασίζεται στην πολιτική των ίσων ευκαιριών ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκεύματος, οικογενειακής κατάστασης σεξουαλικής προτίμησης, αναπηρίας και θεμάτων υγείας. Έτσι οι εργαζόμενοι που παρέχουν την ίδια εργασία έχουν τις ίδιες αποδοχές. Η εγκυμοσύνη δεν αποτελεί παράγοντα μη πρόσληψης και δεν απολύεται εγκύους έως και 18 μήνες μετά τον τοκετό.

 1. Παρενόχληση

Η εταιρεία απαγορεύει κάθε μορφή απειλής ή βίας στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της Εταιρίας. Ειδικά η 3αλφα εφαρμόζει διαχρονικά πολιτική κατά  της σεξουαλικής παρενόχλησης και καταπολέμησης βίας εναντίον όλων των εργαζομένων και εν γένει απαγορεύεται κάθε είδος παρενόχλησης (συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης κάθε άλλης νομικά προστατευόμενης κατηγορίας), εκφοβισμού, αγένειας ή ασέβειας καθώς και άσεμνα σχόλια.

 1. Διαδικασία Παραπόνων & Επισημάνσεων

Η 3αλφα τηρεί τεκμηριωμένη διαδικασία αντιμετώπισης παραπόνων και επισημάνσεων από οποιοδήποτε μέλος του απασχολούμενου προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να εκφράσει παράπονο ή επισήμανση προς τη Διοίκηση της επιχείρησης είτε απευθείας είτε μέσω του υπεύθυνου προσωπικού για θέματα όπως:

 • Σκόπιμες παρατυπίες / αποκλίσεις κατά την εργασία
 • Εσκεμμένη παράβλεψη οδηγιών εργασίας
 • Περιστατικά νοθείας Α’ υλών και προϊόντων
 • Φαινόμενα δολιοφθοράς εντός της παραγωγής
 • Άσεμνη συμπεριφορά σε άλλους εργαζομένους
 • Φαινόμενα διαφθοράς / δωροδοκίας
 • Φαινόμενα βίας, αμεροληψίας διακρίσεων κάθε μορφής

Σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται κυρώσεις σε περίπτωση διατύπωσης παραπόνου από εργαζόμενο προς τη Διοίκηση.

Όλα τα παράπονα που διατυπώνονται από τους εργαζόμενους, αναλύονται ως προς τα αίτια εμφάνισης τους και λαμβάνονται οι σχετικές διορθωτικές ενέργειες εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

 1. Τήρηση του Κώδικα

Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι Τμήματος/Υπηρεσιών έχουν αυξημένη ευθύνη για την τήρηση του Κώδικα. Εάν ένα Διευθυντικό Στέλεχος γνωρίζει ότι κάποιος εργαζόμενος προτίθεται να προβεί σε μια πράξη απαγορευμένη από τον Κώδικα και δεν λάβει κανένα μέτρο για την αποφυγή της, το Διευθυντικό Στέλεχος θεωρείται εξίσου υπεύθυνο με τον εργαζόμενο.

Είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων:

 • Να διαβάζουν και να κατανοούν τον Κώδικα, να αναζητούν καθοδήγηση, όταν απαιτείται και να συμμορφώνονται με το πνεύμα του.
 • Να αποφεύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά που αντίκειται στις αρχές του Κώδικα και μπορεί να βλάψει τη φήμη της 3αλφα.
 • Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και κατά τις συναλλαγές τους με τρίτους να θέτουν υπόψη τους τον Κώδικα και να τούς υποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτού, αν απαιτηθεί.
 • Να συμβουλεύονται τον Προϊστάμενο ή τον Διευθυντή τους, αν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν κάποια από τις δραστηριότητές τους μπορεί να θεωρηθεί ως παραβίαση του Κώδικα.
 • Η άγνοια των διατάξεων του Κώδικα εκ μέρους του εργαζομένου δεν συγχωρείται και δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωσή του να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτές.
 1. Αναφορά παραβιάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας

Η 3αλφα αναμένει από τους εργαζομένους της να αναφέρουν παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, όταν τις αντιλαμβάνονται ή όταν αυτές τίθενται υπόψη τους. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στην 3αλφα να αντιμετωπίσει και να διευθετήσει το ζήτημα ιδανικά, προτού μετατραπεί σε παραβίαση του νόμου ή σε κίνδυνο της υγείας και της ασφάλειας ή οδηγήσει στη διακινδύνευση της φήμης της 3αλφα. Σε κάθε αναφορά  πιθανής παραβίασης του Κώδικα, τα αρμόδια τμήματα διερευνούν διεξοδικά την υπόθεση, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των σχετικών πληροφοριών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν ελεύθερα εάν υπέπεσε στην αντίληψή τους κάποια δραστηριότητα που αποκλίνει από τις αρχές του Κώδικα και μπορεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας.
 • Τέτοιες αναφορές συμβάλλουν καθοριστικά στην αποφυγή ή στον μετριασμό πιθανού αρνητικού αντίκτυπου στην εταιρεία, ενώ παράλληλα στηρίζουν το πνεύμα της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της ακεραιότητας στην 3αλφα.
 • Όταν η αναφορά μιας παραβίασης γίνεται επώνυμα, αυτή είναι περισσότερο αξιόπιστη, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εργαζόμενο για την παροχή διευκρινίσεων και συμπληρωματικών στοιχείων κατά τη διαδικασία ελέγχου της αναφοράς.
 • Τα διευθυντικά στελέχη της 3αλφα διασφαλίζουν ότι δεν θα αναληφθεί καμία ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε εργαζόμενου που αναφέρει, καλή τη πίστη, οποιαδήποτε πιθανή ανάρμοστη συμπεριφορά.
 • Η διαδικασία των αναφορών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για αβάσιμες κατηγορίες ή προσωπικά παράπονα.
 • Για την υποβολή των αναφορών οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα:

Τον Προϊστάμενό τους

Τον Διευθυντή τους

Τον Διευθυντή Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού

Το Νομικό Σύμβουλο της 3αλφα

 • Περιπτώσεις παραβίασης του Κώδικα μπορούν επίσης να αναφέρονται: μέσω του κυτίου παρατηρήσεων με το Ε 03.4 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ανώνυμα, τηλεφωνικώς, ταχυδρομικώς καθώς επίσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (επώνυμα ή και ανώνυμα). 
 1. Παραβίαση του Κώδικα

Η παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Νομικό Σύμβουλο της 3αλφα.

Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες του Κώδικα θεωρείται παράπτωμα και, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, μπορεί να υποβάλει τον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο, ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας κα ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σε πειθαρχικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της λήξης της απασχόλησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις εσωτερικές εταιρικές διαδικασίες της 3αλφα.