Για την 3αλφα το θέμα ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων της είναι ένας αδιαπραγμάτευτος τομέας. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία επενδύει συνεχώς στη διασφάλιση παραγωγής προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.

Από τον Απρίλιο του 1999, η 3αλφα πρωτοπορεί με την εφαρμογή και πιστοποίηση από την Bureau Veritas Certification, Συστημάτων Διαχείρισης κατά την επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία ρυζιών και οσπρίων. Σήμερα, η 3αλφα εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων τόσο για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων που παράγει, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 όσο, και για τη διαχείριση της ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000:2005 (HACCP) και BRC.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της και κατ΄ επέκταση την ασφάλεια και ικανοποίηση των πελατών της, η Διοίκηση της 3αλφα δεσμεύεται να παρέχει στους καταναλωτές ασφαλή όσπρια και ρύζια με όλο και πιο βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού καθώς και για τη διασφάλιση των προϊόντων της από το χωράφι, η εταιρεία δημιούργησε την «Ομάδα Παραγωγών 3αλφα» η οποία εφαρμόζει Πιστοποιημένες Διαδικασίες σύμφωνα με το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην Γεωργική Παραγωγή ρυζιών και οσπρίων.

Επιπλέον, με στόχο τη διάθεση προϊόντων με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον Έλληνα καταναλωτή και την ενίσχυση των παραγωγών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, η 3αλφα δημιούργησε μια νέα σειρά προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ**) .

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 9001: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

Το Διεθνές αυτό πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας μέσω του οποίου μια επιχείρηση μπορεί να παρέχει συστηματικά προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία. Σκοπός του συστήματος είναι η υιοθέτηση μιας διεργασιοκεντρικής προσέγγισης κατά την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση του αυξάνοντας την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της επιχείρησης.

ISO 22000: Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων

Το Διεθνές αυτό πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα με το οποίο θα είναι αποτελεσματικότερη η διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίμων μέχρι την κατανάλωση. Βασικά του στοιχεία είναι: η αμοιβαία επικοινωνία στην αλυσίδα τροφίμων, η συστημική διαχείριση, η εφαρμογή προαπαιτούμενων προγραμμάτων και η τήρηση των 7 αρχών του HACCP.

BRC FOOD: Παγκόσμιο Πρότυπο για την ασφάλεια τροφίμων

Το Παγκόσμιο αυτό πρότυπο προδιαγράφει τα αναγκαία κριτήρια ασφάλειας, ποιότητας και λειτουργικότητας που οφείλει να εφαρμόζει μια βιομηχανία τροφίμων που παράγει προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets, προϊόντα προς εξαγωγή και ιδιωτικής ετικέτας (private label). Το πρότυπο αυτό έχει αναπτυχθεί με γνώμονα πάντα την προστασία των καταναλωτών και την συμμόρφωση στις νομοθετικές απαιτήσεις.

Πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2: Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος- Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή

Τα εθνικά αυτά πρότυπα προδιαγράφουν τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της φυτικής παραγωγής μέσω του οποίου μια γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να παρέχει συστηματικά ποιοτικά προϊόντα με παράλληλη μέριμνα για το περιβάλλον.

Σκοπός του συστήματος είναι η παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων με ελαχιστοποίηση των εισροών (ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων) υπό την επιστημονική στήριξη έμπειρου γεωτεχνικού προσωπικού.

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ)

Eίναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός μειώνει δραστικά τη χρήση χημικών σκευασμάτων και την ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών παρεμβάσεων. Είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής, σύμφωνα με τις υποδείξεις επιβλέποντα Γεωπόνου και να τηρεί αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζει, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος.

**ΠΓΕ: Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης.

Ως «γεωγραφική ένδειξη» ορίζεται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου: που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα, του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή , του οποίου η παραγωγή ή /και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.