Βασική φιλοσοφία της 3αλφα είναι να προσφέρει ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες πρώτες ύλες, με στόχο να προάγει την υγεία και ευημερία των καταναλωτών, συμβάλλοντάς στην ποιότητα της ζωής τους και σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Σήμερα, η 3αλφα εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 22000 και BRC Food.

Μέσω της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων, η Διοίκηση της 3αλφα δεσμεύεται ότι:

  • Tηρεί και εφαρμόζει πιστά και με πλήρη διαφάνεια όλες τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με τα παραγόμενα προϊόντα και τη λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαία συμφωνημένων με τον πελάτη απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων.
  • Αναπτύσσει, επικαιροποιεί και βελτιώνει το Σύστημα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, καθορίζοντας μετρήσιμους Στόχους οι οποίοι αξιολογούνται στα πλαίσιο της Ανασκόπησης του Συστήματος σε ετήσια βάση.
  • Ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των πελατών αλλά και όλων των ενδιαφερομένων μερών βελτιώνοντας τόσο τα προϊόντα όσο και τις υπηρεσίες που παράγει.
  • Εφαρμόζει επαρκές σύστημα επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Εφαρμόζει τις Αρχές Ορθής Βιομηχανικής και Υγιεινής πρακτικής, εξασφαλίζοντας την άριστη λειτουργική κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των κρίσιμων παραμέτρων σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Ακολουθεί GMO-FREE πολιτική για το σύνολο των προϊόντων που διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό, καθώς επίσης εφαρμόζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς έναντι θεμάτων νοθείας τροφίμων, προάγοντας την αυθεντικότητα και στην σωστή πληροφόρηση.
  • Αναπτύσσει στους ανθρώπους τις ικανότητες και κουλτούρα άρρηκτα συνδεδεμένη με την διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.
  • Διασφαλίζει την παροχή συνεχούς κατάρτισης και την επαγγελματική επάρκεια του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευθύνης σε όλα τα μέλη της επιχείρησης
  • Την εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας για το προσωπικό, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.  

 

Η Διοίκηση της 3αλφα δεσμεύεται να παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων αλλά και να εμπλέκει άμεσα το προσωπικό από κάθε επίπεδο της ιεραρχίας για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της πολιτικής και των σχετικών απαιτήσεων. 

Όλα τα παραπάνω  ανασκοπούνται σε ετήσια βάση από τη Διοίκηση της εταιρείας και αποτελούν δέσμευση της.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 9001: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

Το Διεθνές αυτό πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας μέσω του οποίου μια επιχείρηση μπορεί να παρέχει συστηματικά προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία. Σκοπός του συστήματος είναι η υιοθέτηση μιας διεργασιοκεντρικής προσέγγισης κατά την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση του αυξάνοντας την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της επιχείρησης.

ISO 22000: Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων

Το Διεθνές αυτό πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα με το οποίο θα είναι αποτελεσματικότερη η διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίμων μέχρι την κατανάλωση. Βασικά του στοιχεία είναι: η αμοιβαία επικοινωνία στην αλυσίδα τροφίμων, η συστημική διαχείριση, η εφαρμογή προαπαιτούμενων προγραμμάτων και η τήρηση των 7 αρχών του HACCP.

BRC FOOD: Παγκόσμιο Πρότυπο για την ασφάλεια τροφίμων

Το Παγκόσμιο αυτό πρότυπο προδιαγράφει τα αναγκαία κριτήρια ασφάλειας, ποιότητας και λειτουργικότητας που οφείλει να εφαρμόζει μια βιομηχανία τροφίμων που παράγει προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets, προϊόντα προς εξαγωγή και ιδιωτικής ετικέτας (private label). Το πρότυπο αυτό έχει αναπτυχθεί με γνώμονα πάντα την προστασία των καταναλωτών και την συμμόρφωση στις νομοθετικές απαιτήσεις.