1 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής της εταιρείας 3αλφα είναι η προστασία όλων των εργαζομένων που σχετίζονται με την 3αλφα, από τη βία και την παρενόχληση που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια, είναι συνδεδεμένες με ή προκύπτουν από την εργασία στην εταιρεία.

Η 3αλφα εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε κάθε είδους βία ή παρενόχληση (περιλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης) στο χώρο εργασίας.

Δεσμεύεται να προλαμβάνει κάθε μορφή άμεσης ή έμμεσης βίας, παρενόχλησης και εκμετάλλευσης στο εργασιακό περιβάλλον και να διερευνά τα αναφερόμενα περιστατικά βίας και παρενόχλησης με αντικειμενικό και έγκαιρο τρόπο ώστε να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την κατάλληλη υποστήριξη στα εμπλεκόμενα μέρη.

2 ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η 3αλφα αποκηρύσσει απερίφραστα κάθε μορφή διάκρισης ή αποκλεισμού, εφαρμόζοντας πολιτική ισότιμης μεταχείρισης.

θεωρεί ύψιστης σημασίας το να διέπονται οι εργασιακές σχέσεις από πνεύμα ομαδικότητας και αλληλεγγύης, καθώς και το να βασίζονται αυτές στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και το σεβασμό. Στο πλαίσιο αυτό, η συμπεριφορά του προσωπικού της 3αλφα θα πρέπει να διακατέχεται από ήθος, διαφάνεια, υπευθυνότητα και εντιμότητα, ενώ παράλληλα είναι ανεπίτρεπτη και μη ανεκτή οποιασδήποτε μορφής βίαιη, εκφοβιστική ή προσβλητική συμπεριφορά, ανεξαρτήτως της θέσεως ή του βαθμού στην ιεραρχία της εταιρείας.

Η 3αλφα υποστηρίζει αναφανδόν και ανεπιφύλακτα το σεβασμό της διαφορετικότητας και την αποφυγή των διακρίσεων. Η εθνική καταγωγή, το κοινωνικό υπόβαθρο, οι πολιτικές, ιδεολογικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, το φύλο, η οικογένεια, η ηλικία, η σεξουαλική ταυτότητα και οι φυσικές ικανότητες δεν αποτελούν κριτήρια διάκρισης στην επιχείρηση, αλλά τουναντίνον αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες για νέες ιδέες και καλύτερα αποτελέσματα.

Το προσωπικό της επιχείρησης οφείλει να αποφεύγει συμπεριφορές που θα μπορούσαν ακόμα και να χαρακτηριστούν ως διάκριση ή διακριτική μεταχείριση, ενώ κάθε εργαζόμενος οφείλει να επικοινωνεί άμεσα με την Υπεύθυνη του Τμήματος Ανθρώπων & Κουλτούρας (Ιωαννα Καρατόσιου), σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του τέτοιου είδους περιστατικό.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1 Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στους εργαζόμενους της εταιρείας 3αλφα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου), άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων ασκούμενων και μαθητευόμενων, εργαζόμενους των οποίων η σχέση εργασίας έχει καταγγελθεί, εθελοντές, άτομα που αναζητούν εργασία και αιτούντες εργασία, άτομα που ασκούν την εξουσία, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εργοδότη.

Επιπλέον, η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται (α) στους απασχολούμενους με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής και (β) στους απασχολούμενους μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών.

3.2 Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στο χώρο εργασίας, συγκεκριμένα τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις αυτής συμπεριλαμβανομένων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων που αποτελούν χώρους εργασίας, όπως εγκαταστάσεις πελατών, μέρη όπου ο εργαζόμενος αμείβεται, κάνει διάλειμμα για ανάπαυση ή για φαγητό, ή χρησιμοποιεί τουαλέτες, νιπτήρες και αποδυτήρια, κατά τη διάρκεια μετακινήσεων, ταξιδιού, εκπαίδευσης, εκδηλώσεων ή κοινωνικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία, καταλύματα που παρέχει η 3αλφα και κατά τη μετακίνηση από και προς την εργασία.

Η Πολιτική αυτή  εφαρμόζεται και στις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, καθώς και κατά την τηλεργασία.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ  

Με την παρούσα Πολιτική διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία 3αλφα έχουν ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από κάθε είδους βία ή παρενόχληση, είτε αυτή προέρχεται από άλλον εργαζόμενο είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που επισκέπτεται το χώρο εργασίας ή αλληλεπιδρά με το προσωπικό.

Η παρούσα Πολιτική  διασφαλίζει ότι:

 • Τα άτομα γνωρίζουν και κατανοούν ότι οι πράξεις βίας ή παρενόχλησης θεωρούνται σοβαρό παράπτωμα για το οποίο θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.
 • Τα άτομα που υφίστανται πράξεις βίας ή παρενόχλησης ενθαρρύνονται να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονται για να προβούν σε καταγγελία.
 • Τα άτομα ενημερώνονται για τα διαθέσιμα μέσα ενεργειών σε περίπτωση που υποστούν ή αντιληφθούν καταστάσεις βίας ή παρενόχλησης.

Η εταιρεία 3αλφα εκφράζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν ανέχεται κανένα περιστατικό βίας ή παρενόχλησης στον χώρο εργασίας που διαπράττεται εναντίον ή από οποιονδήποτε εργαζόμενο, πελάτη, προμηθευτή, εργολάβο, επισκέπτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στην εταιρεία, συμπεριλαβανομένης της βίας και της παρενόχλησης λόγω φύλου καθώς και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Εταιρεία δηλώνει ότι απαγορεύονται αυστηρά:

 • Τα υπονοούμενα, ο χλευασμός, τα αισχρά, σεξουαλικά ή ρατσιστικά αστεία ή σχόλια.
 • Η χρήση προσβλητικής γλώσσας κατά την περιγραφή ατόμων με αναπηρίες.
 • Τα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ή το χαρακτήρα κάποιου, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ντροπή ή αμηχανία.
 • Η παρακολούθηση, η καταδίωξη και η ανεπιθύμητη φραστική ή φυσική προσοχή έναντι κάποιου ατόμου.
 • Η αποστολή μηνυμάτων με σεξουαλικά τολμηρό περιεχόμενο μέσω τηλεφωνικού μηνύματος (SMS), ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαξ ή επιστολής.
 • Οι προσβλητικές και/ή επίμονες ερωτήσεις για την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση κάποιου, την προσωπική του ζωή, τα σεξουαλικά του ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις ή ταυτότητα, καθώς και παρόμοιες ερωτήσεις για τη φυλή ή την εθνικότητά του, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτισμικής του ταυτότητας και θρησκείας.
 • Οι σεξουαλικές χειρονομίες ή επίμονες προτάσεις για ραντεβού ή απειλές.
 • Τα υπονοούμενα ότι οι σεξουαλικές χάρες κάποιου μπορούν να προωθήσουν την καριέρα του ή ότι η άρνηση για σύναψη σεξουαλικής σχέσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επαγγελματική του πορεία στην εταιρεία.
 • Οι αγενείς χειρονομίες, τα αγγίγματα και κάθε είδους ανεπιθύμητη σωματική επαφή.
 • Η διάδοση κακόβουλων σχολίων ή προσβολή κάποιου, ιδίως λόγω διακρίσεων για την ηλικία, το φύλο, το είδος γάμου, το σύμφωνο συμβίωσης, την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, την οποιαδήποτε αναπηρία, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, τη θρησκεία ή τα “πιστεύω” του.
 • Οι απειλές λεκτικές ή με χειρονομίες, οι ύβρεις δημόσια ή κατ’ ιδίαν.
 • Η υποτίμηση ή γελοιοποίηση ενός ατόμου ή των ικανοτήτων του, είτε κατ’ ιδίαν είτε ενώπιον τρίτων.
 • Τα ξεσπάσματα θυμού εναντίον κάποιου.
 • Η άσκηση επίμονης ή αδικαιολόγητης κριτικής.
 • Ο αποκλεισμός από κοινωνικές εκδηλώσεις, συναντήσεις ομάδων εργασίας, συζητήσεις και συλλογικές αποφάσεις ή σχεδιασμό.
 • Ο διαδικτυακός εκφοβισμός.
 • Τα προσβλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνήματα.

Η 3αλφα δεσμεύεται ότι θα παραλαμβάνει, θα διερευνά και θα διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα, διακριτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Επίσης, δεσμεύεται ότι δεν θα παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών ή των αναφορών αυτών.

θα παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα κάθε περιστατικού βίας και παρενόχλησης. Η παραβίαση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την παρούσα Πολιτική  συνιστά λόγο λύσης της σύμβασης εργασίας.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενοι με την Επιχείρηση οφείλουν, να συμμορφωθούν με την παρούσα Πολιτική και να απέχουν από κάθε αποδοκιμαστέα από την Πολιτική αυτή συμπεριφορά.

Αυτή ισχύει, τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και σε χώρους, που σχετίζονται με εταιρικές ή ομιλικές συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις συνδεόμενες με την εργασία, είτε στις εγκαταστάσεις της Επιχειρήσεως, είτε εκτός αυτών, με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά.

Η Πολιτική της 3αλφα για την πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας αποτελεί μέρος της ελεγχόμενης τεκμηρίωσης του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας. Η 3αλφα προστατεύει τους εργαζόμενους, λαμβάνοντας μέτρα για τη διαχείριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων που προκύπτουν από συμπεριφορές, στάσεις και περιστατικά βίας και παρενόχλησης, διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, προσιτό, ασφαλές και φιλικό, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, των συνεργατών, της Διοικήσεως και των στελεχών της διακρίνονται από αλληλοσεβασμό, ευγένεια, ειλικρίνεια, κατανόηση, εμπιστοσύνη, συνεργασία και συμπαράσταση, εμπιστεύεται τους υπαλλήλους της και επιτρέπει την αυθεντικότητα και την ατομικότητα. Επιδιώκει την ανοικτή επικοινωνία των εργαζομένων με τους αμέσους προϊσταμένους τους για την επίλυση και την εξομάλυνση των συγκρούσεων και των διαφωνιών. Επιδιώκει την οργάνωση της εργασίας με σαφείς ρόλους και καθήκοντα, καθώς και την εξασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και την απαιτούμενη πληροφόρηση για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

Η 3αλφα συμπεριλαμβάνει στο ετήσιο πρόγραμμα δράσεων της προγράμματα προαγωγής της υγείας των εργαζομένων και ευαισθητοποίησης (εκπαίδευσης και κατάρτισης) σε υγιή πρότυπα διαβίωσης και συμπεριφοράς, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν σε εργαζόμενους κοντά στην συνταξιοδότηση, νέους εργαζόμενους, εργαζόμενους με χρόνιες παθήσεις στο χώρο εργασίας κ.α. Οργανώνει στοχευμένες συναντήσεις με το προσωπικό για συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών ψυχοκοινωνικων κινδύνων και πραγματοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης με εξωτερικούς συμβούλους, εκπροσώπους δημοσίων φορέων και εθελοντικών οργανώσεων.

Η Επιχείρηση, εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων της, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο και προβαίνει σε κάθε εύλογη προσαρμογή των συνθηκών εργασίας αναγκαία για την προστασία της απασχόλησης αλλά και την υποστήριξη εργαζομένων-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.  Λαμβάνει, επίσης, κάθε μέτρο απαραίτητο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα (π.χ. έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, εκπαιδεύσεις κτλ.) για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης, διασφαλίζοντας, ότι όλοι οι συνδεόμενοι με αυτήν με σχέση εργασίας τελούν εν γνώσει:  α) της παρούσης Πολιτικής και των διαδικασιών  που προβλέπονται και τηρούνται έναντι τυχόν περιστατικών βίας και παρενόχλησης  και β) των οργάνων, στα οποία μπορούν να απευθυνθούν, σε περίπτωση διαπιστώσεως τέτοιων περιστατικών.

Η 3αλφα εκπαιδεύει τα στελέχη και τους προιστάμενούς των τμημάτων της, ώστε να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση στην εργασία και να παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη στο προσωπικό και τους συνεργάτες τους. Ενθαρρύνει, περαιτέρω, τους εργαζομένους της και κάθε τρίτο που συνδέεται εργασιακά, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αυτήν, να καταγγέλλουν τα περιστατικά διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στα οποία τυγχάνει να είναι μάρτυρες.

Κάθε πρόσωπο που καταγγέλλει ή αναφέρει περιστατικό βίας ή παρενόχλησης στους χώρους εργασίας προστατεύεται από πάσης φύσεως αντίποινα και άνισης ή δυσμενούς μεταχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι η καταγγελία ή αναφορά έλαβε χώρα καλόπιστα και με εύλογη πεποίθηση ότι το περιεχόμενο της καταγγελίας ή της αναφοράς ήταν αληθές.

1   ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
1.1  ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διασφαλίζουν ότι:

 • Λαμβάνονται όλα τα εύλογα προληπτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και άλλων ατόμων στην εταιρεία από τη βία και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας.
 • Υπάρχουν διαδικασίες, πολιτικές και ρυθμίσεις του εργασιακού περιβάλλοντος για την εξάλειψη του κινδύνου των εργαζομένων από τη βία.
 • Γίνεται σωστή συντήρηση και δοκιμή όλων των συστημάτων ασφαλείας και προστασίας.
 • Γίνεται η απαιτούμενη εκπαίδευση όλων των εργαζομένων σχετικά με την παρούσα Πολιτική.
 • Υπάρχει αποτελεσματική ανταπόκριση και διερεύνηση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.
 • Η παρούσα Πολιτική κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.
1.2   ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ως Πρόσωπο Αναφοράς για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής ορίζεται η Υπεύθυνη του Τμήματος Ανθρώπων & Κουλτούρας, κα Ιωάννα Καρατόσιου , η οποία έχει την ευθύνη:

 • Να παραλαμβάνει και να διερευνά κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
 • Να μην παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών ή αναφορών αυτών.
 • Να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία.
 • Να διασφαλίζει ότι όλες οι καταγγελίες ή τα περιστατικά βίας ή/και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας θα αναφέρονται αμέσως στα αρμόδια, σύμφωνα με το αρ. 9 της παρούσας πολιτικής, πρόσωπα, και θα διερευνώνται αμέσως.
 • Να συνεργάζεται και να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.
 • Να ανταποκρίνεται σε για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής.
1.3  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Είναι ευθύνη κάθε υπαγόμενου στην παρούσα Πολιτική να:

 • Συμμορφώνεται με την παρούσα Πολιτική και όλες τις σχετικές διαδικασίες ανά πάσα στιγμή για τη δική του προστασία και την προστασία των άλλων στο χώρο εργασίας.
 • Αναφέρει αμέσως κάθε βίαιο ή δυνητικά βίαιο περιστατικό στον προϊστάμενο/επόπτη τους. Σε περίπτωση ακραίας ή άμεσης απειλής σωματικής βλάβης για τον εαυτό τους οποιοδήποτε πρόσωπο στην εταιρεία, ο εργαζόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις Αρχές.
 • Συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έρευνα καταγγελιών ή περιστατικών βίας ή παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, όπως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική.
2   ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ   

Τα μέτρα και οι διοικητικές πρακτικές για την πρόληψη και τον έλεγχο των κινδύνων της βίας και παρενόχλησης  περιλαμβάνουν:

 • Ενθάρρυνση για τη διατήρηση εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες.
 • Ανοικτή επικοινωνία με τον εργοδότη και τους άμεσα προϊσταμένους και συναδέλφους.
 • Διαδικασία διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών.
 • Εξασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση/πληροφόρηση για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας που έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα για την εκδήλωση περιστατικών βίας και παρενόχλησης.
 • Μέτρα τεχνικού χαρακτήρα, όπως οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, βελτίωση φωτισμού κ.ά.
 • Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε υγιή πρότυπα συμπεριφοράς (πχ, αποφυγή εξαρτήσεων), αλλά και για ζητήματα που αφορούν ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων.
 • Καθοδήγηση και υποστήριξη στα θύματα βίας και παρενόχλησης ή στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας για την επανένταξή τους στο χώρο εργασίας.
 • Εκπαίδευση στελεχών στις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας.
 • Αξιολόγηση σε τακτική βάση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και αναθεώρηση/επικαιροποίηση της εκτίμησης των κινδύνων και των μέτρων.
3   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κάθε πρόσωπο που έχει υποστεί βία ή/και παρενόχληση έχει τα εξής δικαιώματα:

 • Να αξιώσει δικαστική προστασία και πλήρη αποζημίωση.
 • Να προσφύγει ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και του Συνηγόρου του Πολίτη.
 • Να υποβάλει εσωτερική καταγγελία.
 • Να αξιώσει τη συνδρομή των νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3896/2010.
 • Να ζητήσει την λήψη μέτρων που αφορούν στον καταγγελλόμενο ή μέτρα που αφορούν στην δική του προστασία, όπως την αλλαγή τόπου ή /και ωραρίου εργασίας, καθώς και να ζητήσει να εργάζεται εξ αποστάσεως, εφόσον τα ανωτέρω είναι εφικτά.
 • Να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως, όταν δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα πρόσφορα μέτρα για την προστασία του ή όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά για να σταματήσουν τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης. Στην περίπτωση αυτή, το πρόσωπο που υφίσταται βία ή παρενόχληση υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως την Εταιρία εγγράφως, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή του, ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του.
4   ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ  

Κάθε πρόσωπο που παρατηρεί βία ή παρενόχληση στο χώρο εργασίας ή πέφτει θύμα της, πρέπει αμέσως να το αναφέρει στην Υπεύθυνη του Τμήματος Ανθρώπων & Κουλτούρας κα Ιωάννα Καρατόσιου, στα τηλέφωνα: 2103405 685, 697414 5841, 698641 3829 ή να αποστείλει την καταγγελία του στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  karatosiou@3alfa.gr.

Η ως άνω αναφορά/καταγγελία μπορεί να είναι έγγραφη ή προφορική, επώνυμη ή ανώνυμη. Όμως, η ανωνυμία μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιορίσει τη δυνατότητα της Εταιρείας να διερευνήσει την καταγγελία.

Η Υπεύθυνη του Τμήματος Ανθρώπων & Κουλτούρας ενημερώνει τον θιγόμενο για τη δυνατότητά του, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που ακολουθείται εντός της επιχείρησης, να υποβάλει επίσης καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές καθώς και στις δικαστικές αρχές, κατ’ επιλογή του.

Η Υπεύθυνη του Τμήματος Ανθρώπων και Κουλτούρας θα διερευνεί και εξετάζει άμεσα τα καταγγελλόμενα, με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων. Κατά τη διερεύνηση των καταγγελλόμενων, θα επιδιώκεται η τήρηση της ανωνυμίας στο μέτρο του δυνατού, εφόσον δεν υφίστανται λόγοι που να επιβάλλουν την άρση αυτής είτε προς διευκόλυνση της διερεύνησης της καταγγελίας (π.χ συνέντευξη με καταγγελλόμενο, καταγγέλλοντα και μάρτυρες, άλλως η όποια διερεύνηση θα αποβαίνει άκαρπη και δεν θα επιτυγχάνεται ο σκοπός του νόμου για προστασία των θυμάτων) είτε μετά από παρέμβαση δημόσιας Αρχής, τηρουμένων, ωστόσο, πάντοτε των απαιτούμενων προϋποθέσεων του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων και την τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας εκ μέρους όσων τυχόν λαμβάνουν τέτοια γνώση.

Η Υπεύθυνη του Τμήματος Ανθρώπων & Κουλτούρας θα διεξάγει, εφόσον, κατά την κρίση της, απαιτείται:

 • Τεκμηριωμένη συνέντευξη με τον καταγγέλλοντα ή/και το θύμα.
 • Τεκμηριωμένη συνέντευξη με τον/τους φερόμενο/ους δράστη/ες.
 • Τεκμηριωμένη συνέντευξη με τυχόν μάρτυρες που έχουν να παράσχουν σχετικές πληροφορίες.
 • Συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο τμήμα της εταιρείας (π.χ . Νομικό Τμήμα)
 • Οποιοδήποτε άλλο βήμα που ο ερευνητής (οι ερευνητές) κρίνει (κρίνουν) σχετικό με τη διερεύνηση της καταγγελίας ή του περιστατικού.

Ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με τις περιστάσεις, η Υπεύθυνη του Τμήματος Ανθρώπων & Κουλτούρας μπορεί, επίσης να εξετάζει έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών) που σχετίζονται με την έρευνα και είναι διαθέσιμα ή προσβάσιμα από την Εταιρεία.

Μετά το πέρας της διερεύνησης μιας καταγγελίας ή ενός περιστατικού, ο Υπεύθυνος του Τμήματος Ανθρώπων & Κουλτούρας υποβάλλει γραπτή έκθεση των ευρημάτων του και εισηγείται προς την Διοίκηση της Εταιρίας τη λήψη ή μη μέτρων.

Η Εταιρία θα βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση των αρμόδιων δημοσίων αρχών, προκειμένου να συνδράμει, με οποιονδήποτε τρόπο, στη διερεύνηση και στη διακρίβωση των καταγγελλόμενων περιστατικών. Προς το σκοπό αυτό, όποια στοιχεία συγκεντρώνονται, σε κάθε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο, πάντοτε σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και τον ν. 4624/2019.

4.1   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Ο καταγγέλλων, εφόσον το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί και να υποβάλλει το παράπονό του στην Ιωάννα Καρατόσιου, Υπεύθυνη του τμήματος Ανθρώπων & Κουλτούρας της 3αλφα, που έχει εξουσιοδοτηθεί από την Διοίκηση της Εταιρίας να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η ως άνω με το παρόν ορίζεται ως «Υπεύθυνη Πολιτικής Καταγγελιών». Η εσωτερική ανεπίσημη διαδικασία δεν αφορά σε υποβολή καταγγελίας-αναφοράς, αλλά μόνο στην υποβολή παραπόνου και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την επίσημη διαδικασία υποβολής και εξέτασης καταγγελίας. Ο καταγγέλλων μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της εσωτερικής ανεπίσημης διαδικασίας, αν το επιθυμεί, να προχωρήσει και στη διαδικασία υποβολής επίσημης καταγγελίας.

Κατά την εσωτερική ανεπίσημη διαδικασία υποβολής παραπόνων, η Υπεύθυνη Πολιτικής Καταγγελιών καταγράφει το ιστορικό του περιστατικού και διερευνά τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του καταγγέλλοντος με το φερόμενο ως δράστη ή τη δυνατότητα της διαμεσολάβησης.

Ο καταγγέλλων δηλώνει εγγράφως την επιθυμία του είτε για άμεση επικοινωνία με τον φερόμενο ως δράστη, είτε για διαμεσολάβηση. Στην περίπτωση που ο καταγγέλλων επιλέξει την άμεση επικοινωνία με τον φερόμενο ως δράστη, τότε η Υπεύθυνη Πολιτικής Καταγγελιών έχει την ευθύνη και υποχρέωση να παρακολουθήσουν την έκβαση της επικοινωνίας.

Η Υπεύθυνη Πολιτικής Καταγγελιών διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τον καταγγέλλοντα, ώστε να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του παραπόνου.

Η Υπεύθυνη Πολιτικής Καταγγελιών προβαίνει σε ενέργειες διαμεσολάβησης μόνο στην περίπτωση που ο καταγγέλλων δηλώσει εγγράφως την επιθυμία να γίνει διαμεσολάβηση, εφόσον αυτό φυσικά επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση διαμεσολάβησης, η Υπεύθυνη Πολιτικής Καταγγελιών αναλαμβάνει την ευθύνη της επικοινωνίας με τον φερόμενο ως δράστη.

Η Υπεύθυνη Πολιτικής Καταγγελιών οφείλει να επιδεικνύει πλήρη εχεμύθεια και αντικειμενικότητα κατά την ανωτέρω διαδικασία, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Υπεύθυνη Πολιτικής Καταγγελιών πρέπει να ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για το αποτέλεσμα της επίλυσης του παραπόνου του, καθώς και για το δικαίωμά του να υποβάλει επίσημη καταγγελία.

Ο καταγγέλλων προστατεύεται από πάσης φύσεως αντίποινα και άνισης ή δυσμενούς μεταχείρισης στο χώρο εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η καταγγελία διενεργήθηκε «καλή τη πίστει» και «με εύλογους λόγους ή πεποίθηση» ότι η πληροφορία αυτή ήταν αληθής κατά τον χρόνο απόκτησής της. Η εν λόγω προστασία δεν έχει συγκεκριμένα χρονικά όρια και αποκλείει κάθε είδους βλαπτικές συνέπειες σε βάρος του καταγγέλλοντος, όπως επί παραδείγματι: α) καταγγελία της σύμβασης εργασίας, β) διαθεσιμότητα, γ) πειθαρχικές ποινές, δ) μεταβολή καθηκόντων ή ωραρίου εργασίας, ε) στέρηση δικαιώματος προαγωγής, στ) απώλεια προνομίων.

4.2  ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Προκειμένου να ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία εξέταση μιας καταγγελίας – αναφοράς για περιστατικό βίας ή παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, ο καταγγέλλων πρέπει να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στην Υπεύθυνη του Τμήματος Ανθρώπων & Κουλτούρας κα Ιωάννα Καρατόσιου, στα τηλέφωνα: 2103405 685, 697414 5841, 698641 3829 ή να αποστείλει την καταγγελία του στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  karatosiou@3alfa.gr. Η υποβληθείσα καταγγελία θα εξεταστεί με βάση τον τρόπο και τις διαδικασίες που προβλέπει η Νομοθεσία.

Υπεύθυνη του Τμήματος Ανθρώπων & Κουλτούρας της 3αλφα οφείλει να ερευνά και να εξετάζει κάθε καταγγελία με αμεροληψία, εχεμύθεια και αντικειμενικότητα και με βάση τις αρχές και τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά την εξέταση της καταγγελίας-αναφοράς, συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης που προσβάλει την υγεία του ατόμου ή επηρεάζει το ομαλό εργασιακό περιβάλλον, η 3αλφα λαμβάνει άμεσα τα πλέον απαραίτητα και πρόσφορα μέτρα ώστε να αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη, καθώς και να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

Σημειώνεται ότι κάθε θύμα βίας και παρενόχλησης στην εργασία δικαιούται, κατόπιν έγγραφης σχετικής ενημέρωσης της Εταιρίας, να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση

μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον εύλογα θεωρεί ότι διατρέχει επικείμενο σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του.

Το θύμα, πέραν όλων των ανωτέρω, δικαιούται να προσφύγει στην ελληνική Δικαιοσύνη, αλλά και στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο Συνήγορο του Πολίτη.

5   ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΠΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση, εν όλω ή έστω εν μέρει, επιβεβαίωσης των καταγγελλόμενων, η Εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ιδίως:

Τα πειθαρχικά μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν, μέσα στο πλαίσιο της εφαρμοστέας νομοθεσίας, περιλαμβάνουν:

 • Επανεκπαίδευση ή συμβουλευτική.
 • Γραπτή επιστολή επίπληξης με αναφορά σε πιθανές κυρώσεις σε περίπτωση επανάληψης μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Η επιστολή μπαίνει στον φάκελο του εργαζομένου. Εάν η συμπεριφορά δε διορθωθεί, ενδέχεται να δοθεί και δεύτερη γραπτή επιστολή επίπληξης.
 • Υποχρεωτική άδεια/ απομάκρυνση από τον χώρο εργασίας
 • Κατάθεση αγωγής σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας
 • Αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας
 • Καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας.

Πέραν ανωτέρω μέτρων, ο καταγγελλόμενος ενδέχεται να υπέχει και ποινικής ή αστικής φύσεως ευθύνη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ

Οι καταγγέλλοντες και οι μάρτυρες των πράξεων βίας ή παρενόχλησης θα προστατεύονται από αντίποινα, εφόσον ενήργησαν καλόπιστα και συμμορφώθηκαν με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική. Κάθε μορφή αντιποίνων είναι απαγορευμένη. Ωστόσο, η απαγόρευση αυτή δεν αποσκοπεί στην προστασία των προσώπων που υποβάλλουν εκ προθέσεως ψευδείς καταγγελίες.

Ως «αντίποινα» νοείται η τιμωρία κάποιου ή λήψη αρνητικής δράσης στην απασχόληση επειδή έγειρε ανησυχία ή καταγγελία για πιθανή παρενόχληση, διάκριση, βία ή αντίποινα ή επειδή κάποιος συμμετείχε σε έρευνα.

Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων και με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

7   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ  

Η 3αλφα τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της προστασίας της κατά το δυνατόν απασχόλησης και της υποστήριξης εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του φαινομένου.

Για τις ανάγκες της παρούσας, η Εταιρία ορίζει ως «ενδοοικογενειακή βία» τη βία ή την κακοποίηση (σωματικής, λεκτικής, συναισθηματικής, οικονομικής, σεξουαλικής μορφής) από ένα άτομο έναντι οποιουδήποτε άλλου εντός της οικογένειας. Ως οικογένεια ορίζεται σύμφωνα με τον ν. 3500/2006: «οικογένεια ή κοινότητα που αποτελείται από συζύγους ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης ή γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους». Στην οικογένεια περιλαμβάνονται, εφόσον συνοικούν, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού και πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός παραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει ορισθεί μέλος της οικογένειας, καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια. Τέλος, ενδοοικογενειακή βία μπορεί να ασκηθεί και στους μόνιμους συντρόφους και στα τέκνα, κοινά ή ενός εξ αυτών, στους τέως συζύγους, στα μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί, καθώς και στους τέως μόνιμους συντρόφους.

Η 3αλφα λαμβάνει υπ’ όψιν της ότι η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος εργαζομένων της ή συγγενών αυτών μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εργασία τους και στην απόδοσή τους σε αυτήν, καθώς τα άτομα αυτά βιώνουν έναν ατέρμονο κύκλο κακοποίησης και έντασης μετά από περιόδους ηρεμίας και συμφιλίωσης. Ως εκ τούτου, η ενδοοικογενειακή βία επιφέρει σωματικές ανικανότητες, χρόνια προβλήματα υγείας, διαταραχή μετατραυματικού στρες και ψυχικές ασθένειες και δυσκολίες στη δημιουργία μελλοντικών υγιών σχέσεων. Οι συνέπειες είναι πιο έντονες στα παιδιά, που πιθανότατα θα επαναλάβουν το ίδιο μοτίβο στην ενήλικη ζωή τους. Παράλληλα, αναγνωρίζει την έμφυλη διάσταση του εγκλήματος και το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας είναι γυναίκες.

Τούτων λεχθέντων, η Εταιρία 3αλφα σκοπεύει να συμβάλλει στην ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων της και των οικογενειών τους μέσω της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, της παροχής υποστήριξης κατά την ανίχνευση τέτοιων περιστατικών και της ενημέρωσης για εξωτερικούς εξειδικευμένους φορείς που δύνανται να παρέχουν υποστήριξη στα θύματα και στις οικογένειές τους.

Προς το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων:

 • ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το προσωπικό και τα στελέχη της για το θέμα μέσω εκπαιδεύσεων με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη υποστήριξη, είτε αφορά το ίδιο το άτομο που υφίστανται την ενδοοικογενειακή βία είτε αφορά συνάδελφο ή μέλος μιας ομάδας ενός διευθυντικού στελέχους.
 • παρέχει ειδική άδεια ή ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας και στην ομαλή του επανένταξη μετά από τέτοια περιστατικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα.
 • μεριμνά για θέματα ασφάλειας και προστασίας στον χώρο εργασίας, (π.χ. απασχόληση σε μη απομονωμένο χώρο).
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αντίγραφο αυτής της πολιτικής θα κοινοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους και απασχολούμενους της 3αλφα, και επίσης είναι διαθέσιμο στους Πίνακες Ανακοινώσεων των εγκαταστάσεων της Εταιρείας.